REGULAMIN KRĘGIELNI 

Część ogólna

 1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń.
 2. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 3. Kręgielnia zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany cen podanych w cennikach gier.
 4. Gry (kręgle, bilard, dart, piłkarzyki) można rezerwować osobiście w recepcji kręgielni lub telefonicznie. W przypadku rezerwacji należy zgłosić się 5 min przed rozpoczęciem gry. Po upływie 10 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostanie anulowana.
 5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do płatności za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
 7. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
   • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
   • przebywania zwierząt,
   • wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
   • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 10. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.  Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 11.  Kulaj i Hulaj Galeria Borek Ostrzeszów ma prawo anulować rezerwację po wcześniejszym poinformowaniu klienta o zaistniałym zdarzeniu bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji, za którą klient dokonał przedpłaty, Kulaj i Hulaj Galeria Borek Ostrzeszów jest zobowiązana zwrócić należną kwotę rezerwacji klientowi.

 

Odpowiedzialność i kary

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. Kulaj i Hulaj Galeria Borek Ostrzeszów zastrzega sobie żądania kary umownej w wysokości 100 zł za nie przestrzeganie regulaminu (art. 24 par. 1,2,3 Kodeksu Cywilnego).
 3. Kulaj i Hulaj Galeria Borek Ostrzeszów nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel można odebrać w Recepcji.
 4. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Kulaj i Hulaj Galeria Borek Ostrzeszów nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
 5. Kulaj i Hulaj Galeria Borek Ostrzeszów nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

K R Ę G L E – R E G U L A M I N

Wytyczne

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem torów lub obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni. Zabrania się podejmowania próby samodzielnego usunięcia usterki.
 3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są można wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia nie pobierana jest opłata. W przypadku uszkodzenia obuwia spowodowanego niewłaściwym jego używaniem obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości.
 5. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.
 6. Kule o wadze 5 lbs, 6 lbs i 7 lbs przeznaczone są dla dzieci, dorośli mogą korzystać z kul od wagi 8 lbs.
 7. Przed wejściem na rozbieg jedzenie oraz napoje pozostawiamy na stoliku.
 8. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu). Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
 9. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
 10. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
 11. Rzut następuje po ustawieniu kręgli i zgaśnięciu znaku STOP na monitorze. Wcześniejszy rzut może skutkować błędnym działaniem maszyny i naliczania punktów oraz jej awarią.
 12. Przy podniesionych rynnach (bumper-ach) mogą grać dzieci do 10 lat.
 13. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu.
 14. Na terenie kręgielni bezwzględnie zabrania się:
  • rzucania kulą podczas awarii maszyny lub na wyłączonym torze,
  • rzucania więcej niż jedną kulą naraz,
  • wchodzenia na tor,
  • wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle,
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne oraz w miejscach do tego nieprzystosowanych,
  • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  • siadania lub opierania się o podajnik kul,
  • wkładania rąk w podajnik kul,
  • wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  • niszczenia wyposażenia, urządzeń.
 15. Po zakończeniu czasu gry należy bezzwłocznie opuścić miejsca siedzące przy torach.
 16. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych Kulaj i Hulaj Galeria Borek Ostrzeszów nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Nie przestrzeganie regulaminu zobowiązuje do zapłacenia kary umownej w wysokości 100zł. W przypadku nie dostosowania się do niezwłocznego uiszczenia w/w kary tor automatycznie zostanie wyłączony, a uczestnicy gry na zablokowanym torze wezwani przez obsługę do uregulowania stosownej opłaty (art. 24 par. 1,2,3 Kodeksu Cywilnego).
 18. Kulaj i Hulaj Galeria Borek Ostrzeszów nie odpowiada za opóźnienia wynikające z awarii technicznych urządzeń kręgielni.

 

Menu restauracji

Zapoznaj się z naszym menu.

Wydarzenia tematyczne

Dbając o rozwój rozrywki na najwyższym poziomie organizujemy różnego rodzaju koncerty, występy artystyczne i wieczory z muzyką taneczną.

Gramy dla Michałka

Pin It on Pinterest

Share This